Om os

AFFORD - Akademiet for Forebyggelse Danmark - har som formål at skabe, formidle og anvende viden om forebyggelse af risikoadfærd på højest mulige internationale niveau.Ved risikoadfærd forstås adfærd, der indebærer en betydelig risiko for at skade en selv og/eller andre. Skaderne kan være af psykisk, fysisk, social eller økonomisk karakter. Eksempler på risikoadfærd er kriminalitet, forbrug af narkotika, tobak, alkohol; mobning, chikane, stalking; selvskade, selvmordsforsøg, selvmord.Til det formål arrangerer AFFORD på eget initiativ eller efter rekvisition: Kurser,analyser, evalueringer og rådgivning. AFFORD er et centrum for et omfattende og unikt internationalt netværk af forskere, analytikere og praktikere på forebyggelsesområdet, og for hver opgave inddrages og involveres den mest relevante og bedst mulige ekspertise.AFFORD's netværksstruktur muliggør dels minimale generelle driftsomkostninger - intet sekretariat, ingen faste medarbejdere der skal aflønnes osv. - og derfor et ekstraordinært lavt 'overhead' ved løsning af opgaver og gennemførelse af projekter, og dels at alle tiltag kan skræddersys efter rekvirenternes behov.Inititativtagerne til AFFORD er kriminologerne og retssociologerne Flemming Balvig og Lars Holmberg. Balvig og Holmberg har bl.a. af EU modtaget den største anerkendelse, det er muligt at få inden for kriminalitetsforebyggelsesområdet: ’The European Crime Prevention Award’. Den blev givet for det høje videnskabelige niveau i deres arbejde, den stringente gennemførelse og de store praktiske perspektiver af og i deres kriminalpræventive projekter.